งานพระศพ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เสด็จไปประทับรักษาพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ ตึก ๘๔ ปี ชั้น ๕ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา๑๖ นาฬิกา ๓๗ นาที รวมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไป ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง ในวันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน เชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน เชิญพระสรีรางคารไปประดิษฐาน ณ เสาวภาประดิษฐานสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน และเชิญพระสรีรางคารไปประดิษฐานที่ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ ณ พระวิหารทิศเหนือพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

งานพระศพ

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖

ต้นเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประชวรเกี่ยวกับพระปัปผาสะอักเสบ และมีพระโรคแทรกซ้อน สิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ เวลา ๑๗ นาฬิกา ๐๙ นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร พระชนมายุ ๘๐ พรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พร้อมทั้งเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามพระอิสริยยศที่ทรงดำรงอยู่ครบทุกประการ และเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงพระศพ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙ และโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบรรจุพระอังคารด้วย

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จไปทรงประกอบพิธีบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ที่ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ ณ พระวิหารทิศเหนือ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมอันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระราชประสงค์ในพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สั่งเสนาบดีกระทรวงวัง ลงวันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๘

cloud cloud cloud cloud cloud cloud
cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud