พระกรณียกิจ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

การเสด็จกลับมาประทับในประเทศไทย
นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ครั้งใหญ่ ความมีอิสระและเวลาส่วนพระองค์น้อยลง
ทรงอุทิศเวลาให้สังคมและประโยชน์ส่วนรวม

พระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญจำแนก โดยสังเขปเป็น ๓ ประการ คือ

๑.
พระกรณียกิจเนื่องด้วยสมเด็จพระบรมชนกนาถ

เช่น ทรงสนับสนุนกิจการลูกเสือ เนตรนารี กรมการรักษาดินแดน โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
มูลนิธิวชิรพยาบาล มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ทรงเป็นประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พุทธศักราช ๒๕๒๙ – ๒๕๕๔) และทรงเป็นประธานคณะกรรมการบูรณะ พระราชวังสนามจันทร์ (พุทธศักราช ๒๕๓๓ – ๒๕๓๙)

๒.
พระกรณียกิจสืบเนื่องด้วยสมเด็จพระอัยยิกาเจ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

กล่าวคือ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงสร้างสถาบันการศึกษาไว้ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดหลายแห่งได้แก่ โรงเรียนราชินี, โรงเรียนเสาวภา, วิทยาลัยพยาบาลศิริราชพยาบาล, โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนราชินีบูรณะ ที่จังหวัดนครปฐม, โรงเรียนวิเชียรมาตุที่จังหวัดตรัง เป็นต้น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงตั้งทุน สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยให้ทุนแก่นักเรียนที่เรียนดีในสถาบันดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเชิดชูพระเกียรติและมหากรุณาธิคุณ ให้อนุชนได้ระลึกถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ผู้พระราชทานกำเนิดสถานศึกษาเหล่านั้น

๓.
ทรงอุปถัมภ์กิจการเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ การศึกษา
การทหารและการพระศาสนาประมาณ ๓๔ องค์กร

พระยศและตำแหน่งทางทหาร

พุทธศักราช ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานพระยศทหารเป็นพันโทหญิง ผู้บังคับการพิเศษ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมผสมที่ ๕ จังหวัด นครศรีธรรมราช (ปัจจุบันคือกองพันที่ ๒ กรม ทหารราบที่ ๑๕) และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษและในพุทธศักราช ๒๕๒๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ถึงพุทธศักราช ๒๕๓๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันเอกหญิง นาวาเอกหญิง นาวาอากาศเอกหญิง และเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือและประจำกองนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

พุทธศักราช ๒๕๒๘ เมื่อสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำพระมหาสังข์และเหรียญรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. ชั้นที่ ๑ พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖ รอบ ปีนักษัตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาพระราชทาน น้ำพระมหาสังข์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลโดย พระบรมราชานุเคราะห์ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

พุทธศักราช ๒๕๕๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น นายทหารพิเศษประจำกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศพลเอกหญิง ในพุทธศักราช ๒๕๕๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระยศพลเรือเอกหญิง และพลอากาศเอกหญิง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจำฝูงบิน ๖๐๒ รักษาพระองค์ กองบิน ๖

พุทธศักราช ๒๕๕๒ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์

ตลอดระยะเวลากว่า ๘๐ ปีแห่งพระชนมชีพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มีพระจริยวัตรงดงาม ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงรักษาศีล ๕ ได้อย่างบริสุทธิ์และที่สำคัญยิ่งคือ มีพระกตัญญูต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระชนนีเป็นอย่างยิ่ง ทรงจัดดอกไม้จุดธูปเทียนบูชาพระบรมทนต์และพระบรมอัฐิ สมเด็จพระบรมชนกนาถและบูชาพระอัฐิพระชนนีทุกเวลาค่ำ

ในบั้นปลายพระชนมชีพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เสด็จไปประทับรักษาพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ ตึก ๘๔ ปี ชั้น ๕ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

พระกรณียกิจ

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงอุปการะกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิสมาคมองค์กรและชุมนุมหลายแห่ง กิจกรรมที่สำคัญคือ เมื่อครั้งพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในพุทธศักราช ๒๕๐๘ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบกับเงินอีกเป็นจำนวนมากที่มีผู้ถวาย เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลตามพระอัธยาศัยแล้วสร้างอาคารสำหรับคนไข้นอกและห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสวนลุมพินีได้ ๑ หลัง ทรงตั้งชื่อว่า “มงกุฎ-เพชรรัตน”

นอกจากนี้ยังทรงยกกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านของพระบิดาที่จังหวัดปราจีนบุรี อันเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้ทางราชการสร้างโรงพยาบาล เจ้ำพระยาอภัยภูเบศร เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) พระอัยกาของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

หลังจากพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี สิ้นพระชนม์แล้ว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้สร้างอาคารเพิ่มเติมเป็นอาคารสูง ๔ ชั้นและขอพระราชทานนามจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ว่า อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา นับเป็นครั้งแรกที่มีพระนามปรากฏต่อสาธารณชน

ส่วนด้านศาสนานั้นทรงร่วมสร้างพระอุโบสถ พระพุทธรูป ทอดกฐินส่วนพระองค์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ด้านส่วนพระองค์ทรงเคารพเจ้านายในราชตระกูลเป็นอย่างยิ่ง เมื่อ ได้รับพระราชทานพระราชมรดกบางส่วน ได้แก่เครื่องอัญมณีมีค่า ก็ไม่ทรง ใช้แต่งพระองค์ด้วยทรงถือว่าเป็น “ของสูง” เหมาะสำหรับพระมหากษัตริย์ และเจ้านายชั้นสูง ทรงเป็นผู้มัธยัสถ์และทรงอบรมพระราชธิดาให้ทรง มีความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ ทรงประหยัดทั้งเงินและเวลาไม่ให้เสียโอกาส โดยไม่คุ้มค่า

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีมีพระนิสัยร่าเริง มีเรื่องรับสั่งกับบุคคลทุกอาชีพทุกวัยได้เป็นอย่างดี โปรดสุนัข โปรดการปลูกไม้ดอกไม้ใบ ทรงแต่งสวนด้วยพระองค์เอง และทรงขับร้องเพลงไทยได้ดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงยกย่อง พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในฐานะเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์เมื่อ พุทธศักราช ๒๕๑๐ ซึ่งยังความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์นี้ เป็นเครื่องของราชตระกูล ได้แก่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จเจ้าฟ้าเท่านั้นผู้ที่มิได้มีกำเนิดในราชตระกูลจะต้องเป็นผู้มีคุณงามความดีพิเศษสุดจึงจะได้รับพระราชทาน

ต้นเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประชวรเกี่ยวกับพระปัปผาสะอักเสบและมีพระโรคแทรกซ้อน สิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ เวลา ๑๗ นาฬิกา ๐๙ นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร พระชนมายุ ๘๐ พรรษา

cloud cloud cloud cloud cloud cloud
cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud